Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies Program (DIRECT) funded by USAID

MAJOR RESULTS TO DATE

Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies (DIRECT) project is funded by USAID and implemented by VNAH in collaboration with Vietnamese partners including the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs (MOLISA), Ministry of Health (MOH) and governments of Tay Ninh and Binh Phuoc Provinces.

 Mr. Timothy Rieser of the U.S. Senate Subcommittee on Foreign Operations and Mr. Christopher Abrams of USAID/Vietnam visit VNAH's project and meet with Mr. Pham Van Tan, Vice Chairman, Tay Ninh Province (April 2018)

Mr. Timothy Rieser of the U.S. Senate Subcommittee on Foreign Operations and Mr. Christopher Abrams of USAID/Vietnam visit VNAH's project and meet with Mr. Pham Van Tan, Vice Chairman, Tay Ninh Province (April 2018)

Mr.Timothy Rieser Vietnam April 2018

The project has a goal to expand opportunities for persons with disabilities through higher quality and sustainable services, awareness, and advocacy strengthening. Specifically, the project aims at:

1) Enhanced resources for disability programs and services; 

2) Enhanced access to quality rehabilitation services.   

These are being achieved through supports to Government of Vietnam National Committee on Disabilities (NCD) to improve coordination and enforcement of disability policies; and expansion of health insurance coverage for rehabilitation services.    Secondly, DIRECT supports the development of rehabilitation services – include improving human resources and treatment facilities - and delivery of direct assistance for persons with disabilities, especially those with severe and developmental disabilities in Binh Phuoc and Tay Ninh provinces. 

The project started in November 2015 and will end in September 2020.  By end of September 2018, after 35 months of implementation, the project has achieved several major results, as following: 

- 3,700 persons with disabilities have received direct assistance, including rehabilitation therapy services, assistive devices and home improvement. About 12% of our beneficiaries are victims of, or those exposed to Agent Orange. Persons with disabilities having exposed to Agent Orange is one of the project priority beneficiary groups.  The project also prioritized women and girls with severe disabilities. So far, 40% of the project beneficiaries are female.  Prior to therapy/support, the project engaged Vietnamese and international rehabilitation specialists to conduct clinical assessment to identify the beneficiary’s needs in rehabilitation, assistive devices and other supports. After the assessment, a plan for intervention/treatment was developed and services/supports are followed up for each individual person.

- 5,100 Service Providers have been trained by the project to date.  Capacity building training for local service provider is one of the key objectives of the project.  The technical training so far focused on rehabilitation therapies, disability assessment skills and disability information system (DIS).  Participants are social and health workers from local systems.  Of these, over 31 rehabitation doctors and 58 therapist assistants were accomplished short course programs (10 months) and become rehabilitation licensed practitioners. The second batches of 25 doctors and 28 therapist assistants have been training until June 2019 with focus on occupational therapy. These trainings are delivered by the HCMC University of Medicine and Pharmacy and the Curtin University (Australia).  VNAH also collaborated with the Butterfly Basket Foundation (Netherland), CESO (Canada) and other volunteer health professional in training and services in rehabilitation to people with disabilities in Tay Ninh and Binh Phuoc provinces.  In addition, three-month training course on rehabilitation orientation were provided for 242 commune health staff of all communes in two provinces. 

- 25 rehabilitation units have been set up and equipped.  The project assisted in the set up and provision of rehabilitation equipment for 25 rehabilitation units of provincial and district hospitals in Binh Phuoc and Tay Ninh.   These rehabilitation units and the rehabilitation practitioners trained by DIRECT will help improve availability and access to quality services for people with disabilities.

- 12 new disability-related policy developed and/or drafted, with support from DIRECT. These excluded annual disability action plans of Binh Phuoc and Tay Ninh provinces.   The highlights among these are the UN Convention on the Rights of persons with Disabilities (CRPD) plan of action approved by the Prime Minister, and Ministry of Health Circular 18, which helps increase insurance coverage for rehabilitation from 33 to 265 new techniques/services or 8 times. In addition, technical procedures of 265 rehabilitation services approved by MOH and cost-calculation of 116 new rehabilitation services made. These are conditions for insurance reimbursements for services.

03.jpg

Dự án Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật (DIRECT)

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NAY 

Trên hai năm qua, Hội VNAH phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Y tế (MOH) và các ban ngành địa phương tại hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước thực hiện Dự án Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật (Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies Program - DIRECT). Dự án 5-năm này được Cơ quan Phát triên Quốc tế Hao kỳ (USAID) tài trợ.

Với mục tiêu tạo cơ hội cho Người khuyết tật thông qua các dịch vụ chất lượng cao và bền vững, qua nhận thức và tăng cường vận động. Cụ thể bao gồm hai chiến lược chính:

1) Tăng cường nguồn lực cho các chương trình và dịch vụ khuyết tật; 

2) Tăng cường khả năng tiếp cận cho các dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng. 

Với những mục tiêu và chiến lược đề ra, thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật (NCD) nhằm tăng cường phối hợp và thực thi chính sách khuyết tật cũng như mở rộng bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ phục hồi chức năng. Chương trình DIRECT còn hỗ trợ xây dựng và phát triển các dịch vụ phục hồi chức năng bao gồm cải thiện nguồn nhân lực và cơ sở trị liệu, cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật, đặc biệt đối với người khuyết tật nặng tại hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Cho đến nay, nhờ sự hợp tác và ủng hộ của các đối tác trong nước, dự án DIRECTđã đạt được những kết quả như sau:

- 3,700 người khuyết tậtnhận được hỗ trợ trực tiếp từ dự án bao gồm các dịch vụ phục hồi chức năng và trị liệu, các dụng cụ chỉnh hình và cải thiện môi trường nhà ở cho các gia đình có người khuyết tật. Khoảng 12% số người hưởng lợi trực tiếp là nạn nhân hoặc bị phơi nhiễm với chất độc Da cam. Nạn nhân chất đôc Da cam là một trong những nhóm người được ưu tiên trong dự án. Bên cạnh đó, dự án cũng ưu tiên nhóm phụ nữ và trẻ em khuyết tật. Cho đến nay, 40% số người hưởng lợi từ dự án là nữ. Trước khi hỗ trợ và trị liệu, dự án có mời các chuyên gia về phục hồi chức năng của Việt Nam và quốc tế tham gia tiến hành đánh giá lâm sàng để xác định nhu cầu phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp và các hỗ trợ khác. Sau khi đánh giá, các chuyên gia sẽ phát triển kế hoạch can thiệp, điều trị, và cung cấp dịch vụ theo dõi cho từng người.  

- 5,100 nhà cung cấp dịch vụđược đào tạo thông qua dự án. Tăng cường đào tạo nhân lực cho các nhà cung cấp dịch vụ địa phương là một trong những mục tiêu chính của dự án. Cho đến nay, dự án đã tập trung đào tạo về liệu pháp phục hồi chức năng, kỹ thuật đánh giá khuyết tật và hệ thống thông tin người khuyết tật (Disability Information System - DIS). Những người tham gia đa phần là các cán bộ y tế và xã hội tại địa phương. Trong số đó, có hơn 31 bác sĩ phục hồi chức năng và 58 trợ lý trị liệu đã tham giakhóa đào tạo ngắn hạn (10 tháng) và được cấp phép hành nghề trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Đợt tiếp theo gồm có 25 bác sĩ và 28 kỹ thuật viên trị liệu được đào tạo đến tháng 06/2019 với trọng tâm về hoạt động trị liệu. VNAH phối hợp với Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Curtin (Úc) để thực hiện . VNAH cũng đã hợp tác với Tổ chức Butterfly Basket Foundation (Hà Lan), CESO (Canada) và các chuyên gia y tế tình nguyện khác trong đào tạo và dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Ngoài ra, khóa đào tạo 3 tháng về định hướng phục hồi chức năng đã cung cấp được cho 242 cán bộ y tế cấp xã trên địa bàn hai tỉnh.

- 25 đơn vị phục hồi chức năng được thiết lập và cung cấp trang thiết bị. Dự án đã hỗ trợ lắp đặt và cung cấp thiết bị phục hồi chức năng cho 25 đơn vị thuộc các bệnh viện cấp tỉnh và cấp huyện của hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Các đơn vị phục hồi chức năng và cán bộ chuyên trách được đào tạo thông qua chương trình DIRECT giúp cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chất lượng cho người khuyết tật. 

- 12 chính sách mới về khuyết tật được xây dựng và soạn thảothông qua sự hỗ trợ của dự án DIRECT. Những chính sách này bao gồm các kế hoạch hành động về khuyết tật hàng năm của hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Điểm nổi bật trong số các chính sách này là Kế hoạch về Công ước về Quyền của Người khuyết tật được Thủ tướng Chính phủ thông qua và phê duyệt Thông tư 18 của Bộ Y tế nhằm mở rộng chi phí bảo hiểm đối với các danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng lên 8 lần, cụ thể từ 33 lên 265 kỹ thuật/dịch vụ mới. Hơn nữa, các quy trình kỹ thuật của 265 dịch vụ phục hồi chức năng được Bộ Y tế phê duyệt và ước tính chi phí của 116 dịch vụ phục hồi chức năng mới được thực hiện. Đây là những điều kiện để hoàn lại chi phí bảo hiểm đối với các dịch vụ phục hồi chức năng.

Đồng Xoài City, Bình Phước Province, Vietnam

Đồng Xoài City, Bình Phước Province, Vietnam- September 03, 2018

Hội VNAH tiếp tục các các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Tây ninh và Bình Phước:

A documentary video of VNAH's project in Binh Phuoc Province.  The 5-year Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies Project (DRIECT) funded by USAID is expected to achieve these major results:

-       Increased resources for disability services and programs as a result of stronger enforcement of national disability policies and programs.

-       More people with disabilities nationwide having access to rehabilitation supports and services covered by health insurance as a result of the revised policy on health insurance coverage.

-       Accessible rehabilitation services and service delivery capacity, especially the occupational therapy, are in place and sustainable in the two provinces.

-       4,000 persons with disabilities, particularly those with severe disabilities and developmental disabilities, received direct assistance/rehabilitation services, many of them demonstrated improvements in activities of daily living and societal integration.

-        5,400 service providers and caregivers trained and many will have demonstrated improvements capacity to support persons with disabilities.

VNAH Success In Meeting the USAID Vietnam's New Project Model

Binh Phuoc Province -  On August 2, 2018, VNAH worked with its local partners in Binh Phuoc and Tay Ninh Province to organize a workshop to review past year results and discuss work-plans for the FY2019.  This is an activity of the Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies Project (DIRECT) funded by USAID. 

 Mr. Nguyen Tien Dung, Vice Chairman of the People's Committee of Binh Phuoc Province, at the workshop

Mr. Nguyen Tien Dung, Vice Chairman of the People's Committee of Binh Phuoc Province, at the workshop

WKSHP.jpg

Mr. Nguyen Tien Dung, Vice-chairman of Binh Phuoc People’s Committee and more than eighty participants responsible for the project implementation attended the workshop including representatives from ministry of health.

Many of the DIRECT Project’s achievements were highlighted and praised, especially in reaching 92% of the five-year target of beneficiaries, and in setting up the rehab service systems that staffed with trained practitioners for all three levels; from provincial to district and communal levels.  

To-date, the USAID funded DIRECT has provided direct assistance to over 3,700 persons with disabilities in Tay Ninh and Binh Phuoc provinces, and assisted the set up of 20 new rehabilitation units, and training 90 new rehabilitation doctors and therapists. The project also trained 242 rehabilitation allied workers - who are staff of communal health clinics - to assist in follow ups and service referral at community level.  

The workshop discussed the new USAID project model - particularly on inter-disciplinary rehabilitation team, and provincial challenges due to the recent GVN’s massive scale-down of personnel.  They however agreed to pursue the USAID model for all rehab department in the province if having sufficient time and resources. The workshop also discussed challenges in intensifying follow ups for project’s beneficiaries, and engaging communal rehab workers in such efforts due to limited human resource, staff overload and cost-intensiveness. On this occasion, several participants conducted a short study tour to the CBR and rehab services in Ba Ria Vung Tau province - whose representative has considered DIRECT’s effort in rehab human resource development among the most intensive in the country, and believed it is a right approach for rehabilitation system strengthening.

 Mr. Michael Green, USAID/Vietnam Mission Director visits the rehabilitation department in Binh Phuoc Province.

Mr. Michael Green, USAID/Vietnam Mission Director visits the rehabilitation department in Binh Phuoc Province.

Green, VAN WITH BENEFICIARIES.jpg

New Rehabilitation Center to Serve People with Disabilities in Chu Lai

GROUNBREAKING CEREMONY OF A REHABILITATION CLINIC Chu Lai, Vietnam - April 15, 2018  VNAH started the construction for a new rehabilitation clinic in Nui Thanh district, Quảng Nam Province. The construction and provision of equipment for the rehabilitation department at Nui Thanh District Health Center will provide much needed services to thousands children and adults with disabilities in the area for years to come. Local government and VNAH will support training for doctors and health providers to become rehabilitation practitioners, and provide physical therapy and rehabilitation services to persons with disabilities at the new clinic after it is built and operational. In February VNAH also delivered a similar rehabilitation department in Tan Bien District, Tay Ninh Province that was funded by the Consulate General of Japan.

Hỗ trợ Người Khuyết tật Việt Nam (VNAH) đã phối hợp tổ chức lễ Khởi công xây dựng mới một Khoa Phục hồi & Vật lý trị liệu để phục vụ cho trẻ em và người khuyết tật ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự án này được Đại sứ Quán Nhật Bản tài trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại.Song song với việc xây dựng, hội VNAH sẽ phối hợp Phòng Y tế huyện Núi Thành, hỗ trợ chương trình đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, cho cán bộ y tế.

Mr. Timothy Riser, Senior Foreign Policy Advisor to Senator Patrick Leahy visits USAID Disability Projects in Tay Ninh

Bien Hoa, Vietnam - April 5, 2018, Mr. Timothy Rieser, Senior Foreign Policy Advisor to Senator Patrick Leahy, visited USAID disability projects in Tay Ninh, where he also visited VNAH’s activities including a newly established rehabilitation department in the border district of Tan Bien, and two beneficiary families in Tay NInh and one in Bien Hoa whose members believed to have been exposed to Agent orange/Dioxin.

On this occasion Mr. Timothy Rieser discussed with Tay Ninh province leadership and USAID’s implementing partners on progress of USG support tol persons with disabilities. He praised the partnership that has resulted in improved capacity for the local disability service system and access to service for the disabled people.  He expressed that the successful effort in Tay Ninh could be a model for replication to other provinces. 

VNAH has been implementing the USAID’s DIRECT project in Tay Ninh and Binh Phuoc over the past two years.  As a result, over 2,900 persons with disabilities have benefited from direct assistance such as rehabilitation services, assistive devices and home improvements. The project has also strengthened local rehabilitation service systems by training for existing health providers to become licensed rehabilitation practitioners and provision of equipment for health facilities in the entire province. At the national level, the DIRECT supported central government partners to improve policy enforcement, such as expanding the insurance coverage for rehabilitation services and implementation of UN Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD). VNAH's two-pronged approach has led to significant improvement in disability resources such as health insurance coverage for, and access to rehabilitation services for people with disabilities.

 

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2018, ông Timothy Rieser – cố vấn cao cấp về chính sách đối ngoại cho Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã đếnthăm các dự án trợ giúp người khuyết tật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Tây Ninh. Tại đây, ông cũng đã thăm dự án do Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) thực hiện;  bao gồm Khoa phục hồi chức năng mới được thành lập tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên, và 3 gia đình có thành viên bị nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng lợi từ các dự án của USAID.

Cũng trong dịp này, ông Timothy Rieser đã gặp và thảo luận với Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tây Ninh và các đối tác của USAID về kết quả của các dự án hỗ trợ người khuyết tật của chính phủ Hoa Kỳ tại địa phương. Ông Rieser đánh giá cao kết quả của sự hợp tác giữa các bên trong việc cải thiện năng lực cho hệ thống dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, cũng như các cải thiển trong sự tiếp cận của người khuyết tật đối với các dịch vụ trợ giúp. Ông cho rằng sự thành công của các dự án tại Tây Ninh có thể là mô hình tốt để nhân rộng sang các tỉnh lân cận khác.

Trong hơn 2 năm qua, VNAH đã thực hiện dự án Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật (DIRECT) tại Tây Ninh và Bình Phước. Với kết quả đạt được gồm hơn 2,900 người khuyết tật được hưởng lợi trực tiếp từ các trợ giúp như phục hồi chức năng, dụng cụ hỗ trợ và xây dựng cải thiện nhà vệ sinh v.v.  Dự án cũng đã giúp tăng cường năng lực cho hệ thống phục hồi chức năng (PHCN) thông qua đào tạo cán bộ PHCN để họ có giấy phép hành nghề, cung cấp trang thiết bị cho các khoa/đợn vị PHCN trên toàn tỉnh, và hỗ trợ kỹ thuật để các khoa PHCN tiếp tục phát triển và đáp ứng nhu cầu PHCN của người dân địa phương.  Ở cấp quốc gia, dự án cũng đã hỗ trợ các đối tác tăng cường thực thi các chính sách về người khuyết tật, như Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật (CRPD), và mở rộng phạm vi bảo hiểm chi trả cho các dịch vụ phục hồi chức năng v.v.  Cách tiếp cận hai chiều của dự án (nâng cao năng lực thực thi của chính sách và hệ thống dịch vụ,  và hỗ trợ trực tiếp cho người dân) đã góp phần gia tăng nguồn lực và năng lực cho công tác trợ giúp người khuyết tật, và tăng cường sự tiếp cận đến dịch vụ PHCN của người dân một cách bền vững, thông qua việc mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm cho các dịch vụ này.

Flashback: VNAH and the U.S. Senate Subcommittee on State and Foreign Operations Hearing on Assistance for Civilian Victims of War

29893771_2143791615631316_750897859_o.jpg

FLASHBACK: Nine years ago today, (April 01, 2009), VNAH was invited by the U.S. Senate Subcommittee on State and Foreign Operations to a hearing on assistance for civilian victims of war.

At this hearing, VNAH presented two beneficiaries from the programs supported by Leahy War Victims Fund (LWVF): Phan Van Son, 47, quadruple amputees lost all four limbs from a UXO accident in Ba Ria Vung Tau Province and Mr Tran Cong Phuong, 59, from Quang Nam, a double amputee paratrooper from the former Army of the Republic of Vietnam (ARVN).

29943178_2143791635631314_1229271717_o.jpg

HỒI TƯỞNG lại ngày này 9 năm trước (01/4/2009) Hội
được Uỷ Ban chuẩn chi ngân sách cho Bộ Ngoại giao và VNAHcác hoạt động quốc tế của Thượng nghị Viện Hoa kỳ mời tham dự buổi điều trần về Chương trình giúp đỡ nạn nhân chiến tranh của Chính phủ Mỹ.

Để thê hiện rõ nổ lực và nhu cầu và hoàn cản khó khăn của cộng đồng
người khuyết tật tại Việt nam, Hội VNAH đưa ông Phan Văn Sơn và ông Trần Công Phương, cả hai ông đều bị thương vì bom mìn, sang dự cuộc điều trần tại Thượng nghị VIện Hoa Hoa Kỳ.

Xem thêm thông tin liên quan về và Quỹ Giúp đỡ Nạn nhân Chiến tranh của Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy:

29831159_2143791598964651_583672074_o.jpg

Embassy of Japan in Vietnam Funds a Rehabilitation Project in Central Vietnam

Embassy of Japan in Vietnam Funds a Rehabilitation project in Central Vietnam

Hanoi, February 28, 2018 – the Embassy of Japan in Vietnam and VNAH entered into an agreement for the implementation of a project that would improve capacity for rehabilitation services for persons with disabilities in Nui Thanh District, Quang Nam province.

The construction and provision of equipment for the rehabilitation department at Nui Thanh District Health Center will provide much needed services for many thousand children and adults with disabilities. Local government and VNAH will support training for local doctors and health providers to become rehabilitation practitioners, and support persons with disabilities to get treatment at the new unit after it is built and operational. 

Last month VNAH also delivered a similar rehabilitation department in Tan Bien District, Tay Ninh Province that was funded by the Consulate General of Japan. VNAH is very much grateful for the government of Japan for the humanitarian assistance. 

28618805_10156404670260466_9133024596546307206_o.jpg

Photo: Amb. Kunio UMEDA (R)

Hà Nội - Ngày 28/2/2018 vừa qua, Đại sứ Quán Nhật Bản đã tài trợ cho tổ chức Hỗ trợ Người Khuyết tật Việt Nam (VNAH) dự án xây dựng mới một Khoa Phục hồi & Vật lý trị liệu để phục vụ cho trẻ em và người khuyết tật ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Dự án này trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại năm tài khoá 2018. Song song với việc xây dựng, tổ chức VNAH sẽ phối hợp Phòng Y tế huyện Núi Thành, hỗ trợ chương trình đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, cho cán bộ phục hồi. 

New Classrooms Delivered in Remote Villages

AEFA-1.jpg

Hà Nội, Việt Nam - This week, VNAH delivered 3 new buildings with 12 classrooms to serve about 300 elementary students in Chiem Hoa District, Tuyen Quang Province in the Northern highlands. 

Since 2006, VNAH collaborates with the Asian Education and Friendship Association (Japan) in the effort to provide new, safe and much needed classrooms for ethnic minority children. To date, the program has delivered 141 schools and boarding houses in the Central and Northern Highlands.

aefa-2.jpg

One the three schools delivered this week located in Bien Village, which is a very poor and remote tribe.  Although local government has recently built a road, the village still has no electricity.   

 

 

AEFA.jpg

Ngày 25/1/2018 Hội VNAH phối hợp với tổ chức Giáo dục Hữu nghị Châu Á (Asian Education and Friendship Association - AEFA, Nhật Bản) bàn giao 3 điểm trường tiểu học cho Phòng Gáo dục Đào tạo huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Từ năm 2006 đến nay, Dự án với tổ chức AEFA, xây dựng mới trường lớp cho trẻ em miền núi, nông thôn, VNAH đã chuyển giao tổng cọng 141 trường và nhà nội trú, chủ yếu tập trung tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc.

aefa-3.jpg

Ba điểm trường tiểu học tại hai xã Phúc Sơn và Hà An thuộc huyện Chiêm Hoá (Bản Búc Tràm, Bản Biến và Bản Bó Ngoạng), với 12 phòng học mới sẽ phục vụ cho khoảng 300 học sinh.  Các bản này nằm trong khu vực núi cao, hẻo lánh. Bản Biến hiện nay vẫn chưa có điện. 

IBM supported VNAH and the Ministry of Health to expand the Disability Information System (DIS)

IBM Vietnam in November 2017 provided a grant to VNAH and its partner the Ministry of Health for the improvement and scale up of a disability information system (DIS).  The U$25,000 in-kind grant (Technology Roadmap Grant) allows IBM’s experts to conduct assessment, provide recommendations and a technical roadmap for the expansion of  a centralized information system that was designed to help manage data and services related to persons with disabilities in the country.

The system has been designed and implemented over the past 8 years in Vietnam by VNAH and its GVN partners, especially the Ministry of Health, through supports from USAID and the Ford Foundation.  Currently the system has a database of over 400,000 persons with disabilities living in 16 provinces. 

In August 2017, the Ministry of Health, via a Minister’s Decision 3815/QD-BYT, has formally adopted the system for use within its national rehabilitation service, and renamed it to a “Healthcare and Rehabilitation Disability Information System (DIS). The system, a first centralized system in the country, contains information regarding the disability, health status, the needs and whereabouts of persons with disabilities, thus help local service providers, including the health providers to develop policy, plan and effectively deliver services and supports to people.  On-the-ground experience showed that the system is an effective, easy-to-use tool for management of disability information and services.

IBM hỗ trợ VNAH và Bộ Y tế triển khai Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật

Tháng 11, 2017 vừa qua, Công ty IBM Việt Nam đã cấp cho VNAH một gói tài trợ kỹ thuật nhằm giúp VNAH và đối tác Bộ Y tế mở rộng việc triển khai hệ thống thông tin người khuyết tật.  Gói tài trợ bằng hiện vật trị giá U$25,000 sẽ cho phép chuyên gia công nghệ thông tin của IBM đánh giá hệ thống hiện tại và đưa ra kiến nghị cũng như định hướng kỹ thuật cho việc mở rộng triển khai hệ thống thông tin này ra toàn quốc.  

Hê thống thông tin trên được VNAH và các đối tác trong nước, bao gồm Bộ Y tế, xây dựng và triển khai trong 8 năm qua tại Việt Nam thông qua sự tài trợ của USAID và Quỹ Ford. Hiện nay hệ thống có bộ dữ liệu của hơn 400.000 người khuyết tật tại 16 tỉnh.

Vào tháng 8, 2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3815/QD-BYT ngày 21/8/2017 hướng dẫn triển khai phần mềm trên toàn quốc (Hiện nay được gọi là Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật).   Dây là phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật ở cấp trung ương đầu tiên được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.  Các thông tin về tình trạng khuyết tật, sức khỏe và nhu cầu của người khuyết tật là những thông tin rất cần thiết để ngành y tế và các bên liên quan ở địa phương xây dựng chính sách, kế hoạch, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Kinh nghiệm triển khai tại các địa phương cho thấy đây là công cụ quản lý thông tin người khuyết tật hiệu quả và dễ sử dụng. 

Grand Opening of Tan Bien Rehabilitation Department

November 27, 2017 – VNAH and its local partner officially opened a rehabilitation facility today at Tan Bien District Health Center.   The 240 square meter rehabilitation department was built with funding from the Japanese Consulate General in Ho Chi Minh City.

The Government of Tay Ninh and USAID have supported equipment for the rehabilitation unit and training for 19 rehabilitation doctors and therapists, enabling it to be qualified for provision of rehabilitation services to children and adult with disabilities as well as the public.  

“It is a great help to me now that the service is available here.  I used to travel 2 hours by motorbike to take my kid to treatment at the provincial hospital 30kms away” said a mother of a child with intellectual disabilities.   Since its operation started three months ago, the rehabilitation unit has served 698 patient-times.  Dr. En, the Deputy Director of the Hospital said that “the project support has built a strong foundation for the rehabilitation services, making services more accessible and affordable to people in the district”.  

These are parts of a DIRECT project funded by USAID and implemented by VNAH in cooperation with the Tay Ninh’s Department of Health since 2016.  

 Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Lễ khánh thành Khoa Phục hồi chức năng Huyện Tân Biên

Vào ngày 27/11/2017, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, VNAH và các đối tác địa phương đã khánh thành Khoa phục hồi chức năng rộng 240m2 từ kinh phí hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chì Minh.

Chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng USAID đã hỗ trợ các thiết bị cho Khoa phục hồi chức năng huyện Tân Biên và tập huấn cho 19 cán bộ y bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng nhằm giúp Khoa có đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em và người lớn khuyết tật.

Một người mẹ của trẻ khuyết tật trí tuệ cho hay “có khoa phục hồi chức năng ở đây là một hỗ trợ lớn cho tôi. Tôi đã từng phải đi 2 tiếng đồng hồ bằng xe máy để đưa con đến bệnh viện tỉnh điều trị, nơi cách chỗ tôi ở 30km”. Sau ba tháng kể từ khi đi vào hoạt động, cho đến thời điểm hiện tại Khoa phục hồi chức năng đã phục vụ được 698 lượt bệnh nhân. Bác sĩ Ên, Phó giám đốc bệnh viện nói rằng “Sự hỗ trợ của dự án đã tạo nền móng vững chãi cho dịch vụ phục hồi chức năng tại đây, giúp cho người dân trong huyện dễ tiếp cận với dịch vụ, với chi phí phải vừa phải”.

Trên đây là một phần của dự án Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật (DIRECT) do USAID tài trợ, và thực hiện bởi Hội trợ giúp người khuyết tật (VNAH) cùng với sự hợp tác của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh từ năm 2016 đến nay.