IBM supported VNAH and the Ministry of Health to expand the Disability Information System (DIS)

IBM Vietnam in November 2017 provided a grant to VNAH and its partner the Ministry of Health for the improvement and scale up of a disability information system (DIS).  The U$25,000 in-kind grant (Technology Roadmap Grant) allows IBM’s experts to conduct assessment, provide recommendations and a technical roadmap for the expansion of  a centralized information system that was designed to help manage data and services related to persons with disabilities in the country.

The system has been designed and implemented over the past 8 years in Vietnam by VNAH and its GVN partners, especially the Ministry of Health, through supports from USAID and the Ford Foundation.  Currently the system has a database of over 400,000 persons with disabilities living in 16 provinces. 

In August 2017, the Ministry of Health, via a Minister’s Decision 3815/QD-BYT, has formally adopted the system for use within its national rehabilitation service, and renamed it to a “Healthcare and Rehabilitation Disability Information System (DIS). The system, a first centralized system in the country, contains information regarding the disability, health status, the needs and whereabouts of persons with disabilities, thus help local service providers, including the health providers to develop policy, plan and effectively deliver services and supports to people.  On-the-ground experience showed that the system is an effective, easy-to-use tool for management of disability information and services.

IBM hỗ trợ VNAH và Bộ Y tế triển khai Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật

Tháng 11, 2017 vừa qua, Công ty IBM Việt Nam đã cấp cho VNAH một gói tài trợ kỹ thuật nhằm giúp VNAH và đối tác Bộ Y tế mở rộng việc triển khai hệ thống thông tin người khuyết tật.  Gói tài trợ bằng hiện vật trị giá U$25,000 sẽ cho phép chuyên gia công nghệ thông tin của IBM đánh giá hệ thống hiện tại và đưa ra kiến nghị cũng như định hướng kỹ thuật cho việc mở rộng triển khai hệ thống thông tin này ra toàn quốc.  

Hê thống thông tin trên được VNAH và các đối tác trong nước, bao gồm Bộ Y tế, xây dựng và triển khai trong 8 năm qua tại Việt Nam thông qua sự tài trợ của USAID và Quỹ Ford. Hiện nay hệ thống có bộ dữ liệu của hơn 400.000 người khuyết tật tại 16 tỉnh.

Vào tháng 8, 2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3815/QD-BYT ngày 21/8/2017 hướng dẫn triển khai phần mềm trên toàn quốc (Hiện nay được gọi là Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật).   Dây là phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật ở cấp trung ương đầu tiên được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.  Các thông tin về tình trạng khuyết tật, sức khỏe và nhu cầu của người khuyết tật là những thông tin rất cần thiết để ngành y tế và các bên liên quan ở địa phương xây dựng chính sách, kế hoạch, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Kinh nghiệm triển khai tại các địa phương cho thấy đây là công cụ quản lý thông tin người khuyết tật hiệu quả và dễ sử dụng.